China Restaurant

China Restaurant Shanghai

Kleekamp 1
22339 Hamburg
Telefon: (040) 596638
Karte
  
RSS Feeds